Ședință de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu.

Marți, 30 august a.c., conducerea și reprezentanții Instituției Prefectului – județul Giurgiu au organizat o ședință de lucru la care au participat membrii Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu.
În cadrul ședinței au fost prezentate o parte dintre planurile de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi de la nivelul județului Giurgiu.
Planurile de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi sunt realizate de către
UAT-urile în care se află comunități de romi vulnerabile și fuzionează cu planurile judeţene sectoriale
de intervenţie, realizate de către instituțiile deconcentrate și descentralizate, în vederea elaborării Planului județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.
Planul menționat urmărește, în principal, următoarele 6 obiective specifice:
1. îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile cu romi;
2. Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de calitate;
3. Creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței în sensul evoluției profesionale a acestora;
4. Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile cu romi;
5. Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și a identității culturale rome;
6. Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură.
Aceste obiective sunt prevăzute în Strategia Guvernului privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, ce are ca obiectiv general creșterea calității vieții cetățenilor români aparținând minorității rome fundamentată pe cetățenie activă, incluziune socioeconomică și valorizarea patrimoniului cultural rom.