Ședință ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu

În cadrul ședinței ordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Giurgiu, desfășurată marți, 11 octombrie a.c., sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, au fost analizate și aprobate măsurile incluse în Planul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2022 – 2023, precum și măsurile de remediere/diminuare a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă în cazul producerii unui cutremur de pământ în judeţul Giurgiu.
Concret, în vederea menţinerii şi accentuării climatului de normalitate în eventualitatea producerii unor fenomene negative specifice sezonului rece, au fost adoptate următoarele măsuri:
– instruirea şefilor serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie pentru perioada sezonului rece, precum şi asupra măsurilor specifice de comportament, protecţie şi prim ajutor pe timp de iarnă;
– pregătirea populaţiei în scopul participării active alături de forţele specializate la acţiunile întreprinse de autorităţi pentru normalizarea situaţiei în cazul ninsorilor abundente prin înlăturarea acesteia din zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale şi participarea la operaţiunile de deblocare a uliţelor, străzilor şi altor elemente de infrastructură care asigură accesul spre comunităţi;
– deszăpezirea drumurilor naţionale, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale se va efectua conform planurilor operative proprii de acţiune pe timpul iernii;
– completarea stocurilor de materiale antiderapante, dacă este cazul, şi pregătirea acestora în vederea asigurării intervenţiei continue;
– protecţia sectoarelor de drum naţional prin montarea de panouri parazăpezi şi perdele de protecţie;
– verificarea pregătirii acţiunilor pentru iarnă la bazele de deszăpezire a drumurilor naţionale şi judeţene de pe raza judeţului Giurgiu de către comisiile constituite prin ordin al prefectului;
– realizarea evidenţei stricte a persoanelor care necesită tratament de specialitate (gravide, persoane cu stimulator cardiac, persoane dependente de aparatele de oxigen, persoane care efectuează dializă) în vederea dispunerii măsurilor preventive ce se impun, respectiv aprovizionarea şi asigurarea resurselor necesare de medicamente la nivelul fiecărei unităţi din reţeaua sanitară judeţeană, în special în localităţile greu accesibile în caz de ninsori abundente;
– promovarea măsurilor de protejare a stării de sănătate în zilele cu temperaturi extreme;
– supravegherea permanentă şi ajutorarea în regim de urgenţă a persoanelor în vârstă, a celor cu dizabilităţi fizice şi psihice, care locuiesc singure;
– patrularea, identificarea, preluarea şi transportul din zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoane fără adăpost, către spaţiile special amenajate de autorităţile locale;
– monitorizarea aprovizionării cu combustibili şi a funcţionării sistemelor de încălzire din dotarea unităţilor de învăţământ şi, dacă este cazul, luarea măsurilor necesare pentru remedierea acestora;
– verificarea respectării de către angajatori a O.U.G. nr. 99 din 29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
– pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteorologice care pot genera probleme în trafic, aprobarea pentru închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe DN 5 Giurgiu – Bucureşti sau pe alte sectoare de drum pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa participanţilor la trafic.
În ceea ce privește măsurile de remediere/diminuare a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă în cazul producerii unui cutremur de pământ în judeţul Giurgiu, priorităţile operaţionale ale instituțiilor/ structurilor cu atribuții în domeniu sunt:
– acordarea de asistenţă şi furnizarea de servicii în zonele/raioanele grav afectate şi persoanelor cele mai vulnerabile;
– acordarea sprijinului pentru restabilirea condiţiilor de trai şi iniţierea acţiunilor de recuperare imediată a persoanelor cele mai afectate/vulnerabile.
Pentru reducerea riscului seismic a construcţiilor existente este necesară, în principal, aplicarea următoarelor măsuri:
– identificarea și inventarierea construcțiilor expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc seismic corespunzătoare și transmiterea lor și centralizarea acestora la Inspectoratul Județean în Construcții;
– realizarea și amplasarea panourilor de înștiințare în dreptul intrărilor principale în construcțiile încadrate în clasa I de risc seismic(în cazul identificării acestora) în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică în vederea avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremure;
– stabilirea restricțiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condițiilor locale de amplasament impuse prin documentațiile de urbanism și amenajare aprobate potrivit prevederilor legale;
– notificarea proprietarilor, persoanelor fizice sau juridice și a asociațiilor de proprietari, precum și, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare construcții/părți din construcții, cu privire la obligația ce le revine de a acționa pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii construcții;
– reabilitarea și consolidarea clădirilor încadrate în categoria de risc seismic, ce necesită astfel de investiții;
– pregătirea la nivelul primăriilor de sisteme informatizate și baze de date pentru păstrarea datelor primare rezultate din investigarea anticipată, popularea acestor baze, respectiv post-seism a clădirilor de către inspectori și ingineri și realizarea transmiterii acestora către forțele de intervenție pentru valorificarea operativă;
– implicarea în activitatea de pregătire a personalului cu atribuții de gestionare a situațiilor de urgență din administrația publică locală prin participarea la cursurile organizate în acest sens și respectarea planificărilor întocmite.
În cadrul aceleași ședințe a CJSU Giurgiu au fost prezentate și măsurile dispuse în contextul aprobării Hotărârii nr. 42 din 03.10.2022 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind dispunerea măsurilor necesare verificării tehnice a calităţii construcţiei şi siguranţei exploatării barajelor aflate pe teritoriul României.
În acest sens, în decursul lunii octombrie a.c., Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea derulează o serie de acțiuni de verificare a barajelor de acumulare din județul Giurgiu, urmărindu-se îndeosebi următoarele obiective:
– existența actelor de reglementare din punct de vedere al funcționării în siguranță;
– starea tehnică și funcțională a echipamentelor hidromecanice;
– starea malurilor/ versanților acumulării (existența alunecărilor de teren și tendința acestora);
– existența planului de apărare împotriva inundațiilor și a mijloacelor/ materialelor necesare pentru intervenții operative în caz de producere a acestora.