Şedinţă a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al judeţului Giurgiu

Sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, marți, 12 iulie 2022, s-a desfășurat şedinţa Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al judeţului Giurgiu.
În cadrul ședinței menționate, au fost prezentate prevederile Strategiei Guvernului României De Incluziune A Cetățenilor Români Aparținând Minorității Rome Pentru Perioada 2022-2027.
De asemenea, au fost făcute propuneri pentru transpunerea Strategiei în planurile locale și județene sectoriale de intervenție, în vederea elaborării Planului județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.
Principalele aspecte dezbătute au fost cele referitoare la lipsa resursei umane cu atribuţii în gestionarea problemelor minorităţii rome de la nivelul administraţiei publice locale, dar şi cele legate de prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor de etnie romă, punându-se accent pe modalităţille de facilitare a accesului egal la educaţie de calitate pentru această categorie socială.
Strategia Guvernului României De Incluziune A Cetățenilor Români Aparținând Minorității Rome Pentru Perioada 2022-2027 pornește de la următoarele premise:
a)Incluziunea socio-economică a cetățenilor aparținând etniei rome este un proces necesar nu doar pentru a asigura justiția și protecția socială, ci și pentru a valorifica, sprijini și dezvolta potențialul capitalului uman specific;
b)Măsurile de intervenție trebuie să aibă caracter integrat, multidisciplinar și adaptat, care să țină seama de diferențele existente în rândul comunității, respectiv, de aspectele de intersecționalitate și de particularitățile persoanelor vulnerabilitate;
c)Asigurarea parteneriatului cu societatea civilă în toate etapele de implementare, monitorizare, evaluare, revizuire și actualizare ale Strategiei.
Obiectivul general al Strategiei este creșterea calității vieții cetățenilor români aparținând minorității rome, fundamentată pe cetățenie activă, incluziune socio-economică și valorizarea patrimoniului cultural rom.
Totodată, acest obiectiv general este susținut de următoarele obiective specifice:
1.Îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi;
2.Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la educație inclusivă de calitate;
3.Creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței, în sensul evoluției profesionale a acestora;
4.Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi;
5.Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome;
6.Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură.
Precizăm că Grupul de Lucru Mixt (GLM) este înființat la nivel județean, având următoarea componență:
1.Parteneri ai Instituției Prefectului;
2.Biroul Județean pentru Romi;
3.Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor;
4.Autoritățile administrației publice județene/locale;
5.Reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care se ocupă de problemele minorităţii romilor.
Principalele atribuții ale Grupul de Lucru Mixt (GLM) sunt:
– realizarea şi adoptarea planului de măsuri pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome elaborat la nivel judeţean de BJR;
– monitorizarea și evaluarea stadiului implementării măsurilor/proiectelor prevăzute în planurile judeţene de măsuri;
– realizarea de rapoarte de progres, care sunt transmise către ministerele responsabile și către Agenția Națională pentru Romi, anual sau ori de câte ori sunt solicitate.