Ședință a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu

Planul județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome a constituit subiectul principal al ședinței Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu, desfășurată luni, 31 octombrie a.c., sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu.
Planul județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome are la bază planurile de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi, realizate de către UAT-urile în care se află comunități de romi vulnerabile, coroborate cu planurile judeţene sectoriale de intervenţie, realizate de către instituțiile deconcentrate și descentralizate,
Planul județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome include acțiuni și campanii finalizate sau aflate în stadiul de implementare, ce au ca scop protejarea și creșterea calității vieții cetățenilor de etnie romă, în special în domeniul sănătății, al educației și al culturii.
Planul județean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome urmărește, în principal, următoarele obiective specifice:
1. îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile cu romi;
2. Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de calitate;
3. Creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței în sensul evoluției profesionale a acestora;
4. Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile cu romi;
5. Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și a identității culturale rome;
6. Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură.
Aceste obiective sunt prevăzute în Strategia Guvernului pentru perioada 2022-2027 privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, ce are ca obiectiv general creșterea calității vieții cetățenilor români aparținând minorității rome prin incluziunea socioeconomică a acestora și prin valorizarea patrimoniului cultural rom.