ITM Giurgiu – la raport de activitate după primele 6 luni ale anului 2023

În cadrul celei mai recente ședințe de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu s-a discutat despre activitatea desfășurată și modul de realizare a atribuțiilor de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu în prima jumătate a anului 2023.

În această perioadă, în cadrul ITM Giurgiu activitatea în domeniul relațiilor de muncă s-a desfășurat cu un număr de 8 inspectori de muncă, fiind efectuate 579 de controale la agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza județului. În cadrul acestor controale au fost dispuse 930 de măsuri. O atenție deosebită a fost acordată depistării și sancționării cazurilor de muncă nedeclarată.

Munca nedeclarată s-a manifestat cu preponderenţă în comerţ, construcţii, prestări servicii, alimentație publică, iar în unităţile în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate pentru munca fără forme legale, inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă și transmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic.

De asemenea, au fost derulate campanii naționale de control la care au participat inspectorii de muncă din cadrul compartimentelor control relații de munca și muncă nedeclarată.

Cu ocazia controalelor efectuate a fost constatată o serie de deficiențe în domeniul relațiilor de muncă, cum ar fi:
– neîntocmirea corectă a evidenței muncii prestate de către salariați/neplata ore suplimentare și ore noapte;
– neacordare drepturi salariale/ acordarea parțiala a drepturilor bănești;
– neacordare drepturi bănești aferente concediului de odihnă neefectuat;
– neîntocmirea și netransmiterea registrului general pentru evidența salariaților în format electronic la ITM Giurgiu, precum și a modificărilor la acesta;
– neacordarea concediilor legale de odihnă/compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat;
– nerespectarea prevederilor legale referitoare la durata timpului de muncă și cele referitoare la repausul săptămânal, munca pe timpul nopții etc., pentru acestea fiind dispuse o serie de măsuri cu termene fixe de realizare.

Pentru creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, precum și pentru preîntâmpinarea cazurilor de munca nedeclarată, au fost transmise 86 de scrisori de informare la angajatorii de pe raza județului Giurgiu, iar la sediile primăriilor și în alte locații au fost expuse afișe prin care sunt prezentate dezavantajele muncii fără forme legale.

În ceea ce privește activitatea în domeniul securității și sănătății în munca, aceasta s-a desfășurat cu un număr de 6 inspectori de muncă, fiind efectuat un număr de 281 de controale la agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza județului. În cadrul acestor controale au fost dispuse 562 de măsuri. Numărul total de sancțiuni aplicate în activitatea de control S.S.M. în prima jumătate a anului 2023 a fost de 432, dintre care 31 au fost amenzi în valoare totală de 172.000 lei.

Numărul de accidentați mortal sau cu invaliditate a crescut în anul 2022 la 8 persoane față de valorile înregistrate in ceilalți ani ai perioadei (5, 6 sau 7 persoane pe an). La acest punct, pentru perioada 2014 – 2022 se poate observa că din numărul total de accidentați mortal, aproape 50% sunt în accidente de circulație survenite în timpul serviciului sau în timpul deplasării la și de la locul de muncă, iar aproape 25% sunt decese patologice survenite în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Per total, se remarcă un trend crescător al acestor evenimente, datorat în principal creșterii activităților economice în perioada de post-pandemie, dar și dinamicii și complexității desfășurării activităților economice.

În cadrul aceleași ședințe, o altă temă pe ordinea de zi a fost aprobarea Planului de acțiuni propuse de către serviciile publice deconcentrate și de către unitățile administrativ teritoriale, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economică și socială a județului Giurgiu în anul 2023.

De asemenea, prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a prezentat obiectivele realizate prin Programul de Guvernare 2021 – 2024 în primul semestru al anului 2023.
Obiectivul privind refacerea capacității administrative și a încrederii cetățenilor în instituțiile statului pe principiile eficienței instituționale și meritocrației administrative depinde în special de implementarea în teritoriu a unor măsuri inițiate de la nivelul structurilor de guvernare centrală.

Pentru elaborarea raportului, Instituţia Prefectului – judeţul Giurgiu a solicitat informații de la serviciile publice deconcentrate, structuri ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, regii sau companii naţionale reprezentative, precum și celor 54 de unități administrativ-teritoriale și Consiliului Județean Giurgiu.

La capitolul Administrația publică au fost centralizate date de la 37 de unități administrativ teritoriale și de la Consiliul Județean Giurgiu.

Acțiunile prioritare ale unităților administrativ-teritoriale au fost proiecte de construcții sau modernizări în infrastructura de sănătate, de transport și educațională, proiecte finanțate atât prin programe guvernamentale (PNDL) cât și europene (POR, Interreg V-A RO-BG, POCA, POCU). Pe lângă aceste proiecte prioritare, unele primării s-au preocupat și de înregistrarea proprietăților imobiliare în sistemul național de cadastru și carte funciară, de amenajare parcuri și terenuri de sport precum și de incluziunea socială a comunităților defavorizate.

Acțiunile propuse de către unitățile administrativ teritoriale reprezintă o serie de proiecte legate de modernizarea și extinderea rețelelor de apă, reabilitarea, eficientizarea energetică și modernizarea unităților de învățământ, modernizarea drumurilor locale, precum și eficientizarea serviciilor din primării prin implementarea de programe electronice, în vederea reducerii timpului de lucru cu cetățenii.