Atribuțiile prefectului

Conform art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplinește următoarele categorii de atribuții:
a) atribuţii privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale şi respectării ordinii publice;
b) atribuţii în exercitarea rolului constituţional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;
c) atribuţii privind verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţiloradministraţiei publice locale şi atacarea actelor administrative pe care le consideră ilegale;
d) atribuţii de îndrumare, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă;
e) atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Totodată, Prefectul îndeplineşte și atribuţiile prevăzute la art.258 din Cod şi de alte legi organice:
– sprijină, la cerere, în limita competenţei, autorităţileadministraţiei publice locale pentru evidenţiereapriorităţilor de dezvoltare economică teritorială;
– susţine, la cerere, acţiuniledesfăşurate de către serviciile publice deconcentrate, respectiv autorităţileadministraţiei publice locale în domeniul afacerilor europene;
– hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţarăşi din străinătate, în vederea creşterii gradului de profesionalizare a instituţiei prefectului;
– îndeplineşteatribuţiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, precum şi a referendumurilor naţionale ori locale;
– asigură desfășurarea în bune condiții a activității serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şievidenţapaşapoartelor simple, respectiv regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum și a activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative.