Despre activitatea medicilor de familie giurgiuveni

Ședința de lucru periodică a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu, desfășurată luni, 27 noiembrie 2023, a avut ca temă principală pe ordinea de zi activitatea medicilor de familie care se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu.

În acest sens, medicul-șef din cadrul CAS Giurgiu, doamna Monica Nicoară, a precizat că la nivelul instituției pe care o reprezintă se derulează în acest moment un număr de 94 de contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale din asistență medicală primară.

Pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară – pentru persoanele neasigurate – cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
– servicii medicale curative;
– servicii medicale de prevenţie şi profilactice;
– servicii medicale la domiciliu;
– servicii diagnostice şi terapeutice;
– activităţi de suport;
– servicii de administrare de medicamente.

În cazul în care medicul de familie recomandă persoanelor neasigurate investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau pentru monitorizare, consultaţie la medicul de specialitate din ambulatoriu inclusiv pentru servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie sau alte tipuri de recomandări, după caz, medicul de familie nu va utiliza formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru prescrierea de medicamente sau dispozitive medicale pentru persoanele neasigurate, medicul de familie nu va utiliza formularele de prescripţie utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suporta integral costurile pentru investigatii paraclinice recomandate si tratamentul prescris de medicii de familie, precum și costurile altor activități de suport.

Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară – pentru persoanele asigurate – cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
– servicii medicale curative;
– servicii medicale de prevenţie;
– servicii medicale la domiciliu;
– servicii medicale adiţionale, servicii diagnostice şi terapeutice;
– activităţi de suport;
– servicii de administrare de medicamente.

Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie
Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu/la locul solicitării. Serviciile se acordă atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

Serviciile medicale preventive şi profilactice includ:
– Consultaţii preventive periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 – 18 ani privind: creşterea şi dezvoltarea;starea de nutriţie şi practicile nutriţionale;depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex.
– Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală – fără semne de boală – care nu sunt în evidenţa medicului de familie cu orice boală/boli cronice.
– Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic.
– Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: consilierea femeii privind planificarea familială, inclusiv evaluarea femeii preconcepţie; indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.
– Consultaţii preventive de depistare precoce a unor afecţiuni cronice pentru persoane cu vârsta între 40 şi 60 ani, care se acordă la cabinetul medicului de familie, în mod activ adulţilor din populaţia generală şi care sunt deja înregistraţi la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice.

Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu.
Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut/subacut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 – 1 an, copiilor 0 – 18 ani cu boli infecto-contagioase şi lăuzelor.

Serviciile medicale adiţionale, serviciile diagnostice şi terapeutice – reprezintă servicii care se pot acorda exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie, în cadrul programului de lucru declarat în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz.

Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente medicale, urmare a unui act medical propriu:
a. certificat de concediu medical;
b. bilete de trimitere;
c. prescripţii medicale;
d. adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri;
e. acte medicale necesare copiilor pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii;
f. adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate necesare la înscrierea în unităţile de învăţământ, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări), avizul epidemiologic – eliberate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1456/2020;
g. certificat medical constatator al decesului, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform Ordinului ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 1134/C-255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.

Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat, se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei.

Alte aspecte referitoare la activitatea desfășurată de către medicii de familie:

* Necesarul de medici de familie cu liste proprii, atât pentru mediul urban, cât și pentru cel rural, precum și numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista medicilor de familie din mediul urban cu deficit din punct de vedere al acoperirii cu medici de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistența medicală primară, se stabilesc pe unități administrativ- teritoriale de către o comisie formată din reprezentanți ai caselor de sănătate, ai direcțiilor de sănătate publică și ai colegiilor teritoriale ale medicilor, pe baza unor criterii aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

* În localitățile urbane, numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicului de familie, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale, este de 800.

* Pentru asigurarea calității asistenței medicale, se are în vedere un număr maxim de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie.

* Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenței medicale primare, care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici de familie pe unitatea administrativ- teritorială, este de 1.800.

* Din punct de vedere al legislației în vigoare, aspectele negative legate de calitatea actului medical derulat de către medicii de familie nu depind de CAS, acestea putând fi reclamate de către pacient la Colegiul Medicilor.